تعداد مقالات: 165
76. اقتصاد مقاومتی ضرورت تحقق عدالت اجتماعی از منظر مدیریت اسلامی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 32-41

فریناز صناعی؛ طهمورث سهرابی


78. کنکاشی در حقیقت بیت المعمور با رویکردی بر تحلیل روایات

دوره 5، شماره 19، تابستان 1399، صفحه 39-49

امان اله ناصری کریموند؛ مهدی اکبرنژاد؛ مینا شمخی


79. معناشناسی فجور در قرآن

دوره 4، شماره 16، پاییز 1398، صفحه 41-58

طیبه ابراهیمی؛ فاطمه نامدار


84. گشتاری درتاثرات جامی از حافظ

دوره 4، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 58-70

ناصر فرنیا


85. خالو حسین در اشعار مَفتُون بُردُخُونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 60-70

مهرداد روشن زاده


86. بررسی جایگاه تربیت عقلانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

دوره 5، شماره 20، پاییز 1399، صفحه 61-74

علیرضا احمدی؛ حمیدرضا نوری عیبلو


87. دستاوردهای آینده پژوهی در مدیریت دانش

دوره 2، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 62-78

فریناز صناعی؛ نادر شیخ الاسلام کندلوسی


88. هویت ملی در نوجوانان و جوانان(فراترکیب مقالات فارسی موجود)

دوره 3، شماره 10، بهار 1397، صفحه 64-81

سیروس محمودی؛ شیرین عسکری


90. بررسی ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 35-44

جواد جمشیدی


91. مبانی فقهی حقوقی مالکیت معنوی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 36-50

هادی گیاهپور


98. موانع تحقق فرح(شادی) ممدوح از منظر آیات و روایات

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 71-87

طیبه ابراهیمی؛ معصومه اسدپور


99. تاثیر آموزش کوتاه مدت مذهبی بر دانشجو معلمان برون گرا و درون گرا دانشگاه فرهنگیان استان همدان.

دوره 3، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 71-82

موسی عبادی؛ جلال سبحانی؛ محمد حسن تولایی