پویش در آموزش علوم انسانی (HUMAN) - راهنمای نویسندگان