بررسی فعالیت نهادهای فرهنگی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان (مطالعه موردی: مرکز آموزش عالی شهید مطهری فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید مطهری فارس

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی فعالیت نهادهای فرهنگی از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید مطهری فارس انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل ۷۰۰ نفر از دانشجویان مرکز آموزش عالی شهید مطهری فارس بوده که یک نمونه ۲۰۰ نفری از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه به روش صوری با نظر تعدادی از اساتید دانشگاه فرهنگیان و مسئولان فرهنگی دانشگاه مورد تائید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۸۶/۰ برآورد گردید. به‌منظور تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و میانه) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که: 1) میزان شرکت دانشجو معلمان در برنامه‌های فرهنگی دانشگاه کمتر از حد متوسط بوده است، 2) میزان علاقه دانشجومعلمان نسبت به برنامه‌های فرهنگی دانشگاه در سطح خوبی قرار دارد، 3) بررسی میزان آگاهی دانشجو معلمان از برنامه‌های فرهنگی دانشگاه نشان حاکی از این بود که میزان آگاهی دانشجویان در حد پایینی قرار دارد، و 4) مقایسه ویژگی‌های جمعیت شناختی نشان داد که میان علاقه، آگاهی، ضرورت کسب اطلاع از فعالیت‌ نهادهای فرهنگی و شرکت در نهادهای فرهنگی دانشگاه همبستگی معناداری وجود دارد. بنابراین ضرورت توجه بیش از پیش به انجام فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان مورد تاکید می باشد.نتایج این پژوهش ما را به درک بهتری از نهادهای فرهنگی دانشگاه شهید مطهری فارس و فعالیت‌های آن‌ها می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check the activities of cultural institutions from the perspective of students, teachers, university educators (Case Study: Higher Education Center martyr Motahari Gulf)

نویسنده [English]

  • mohammad behroozi
چکیده [English]

This study aimed to investigate the activities of cultural institutions from the perspective of teachers, university students cultural center of the Persian martyr Motahhari is done. This research is descriptive survey. The population consisted of 700 students from Higher Education Center Persian martyr Motahhari that a sample of 200 was selected through stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. The validity of the formal procedure to consider a number of cultural officials, university professors and university teachers was approved. The reliability of the questionnaire was estimated by calculating Cronbach's alpha coefficient of 86/0. To analyze data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and median) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and t-test) were used. The results showed that: 1) the company less than average university student teachers in cultural programs, 2) the amount of interest Danshjvmlman well located in relation to cultural programs at universities, 3) assessment of knowledge of student teachers from the University of cultural programs Therefore, more attention to cultural activities at the University. The results of this study emphasize academics us to a better understanding of cultural institutions and their activities leads the Persian martyr Motahhari University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural institutions
  • Students
  • Teachers
  • university educators
  • cultural activities