پویش در آموزش علوم انسانی (HUMAN) - اهداف و چشم انداز