ارزیابی و نقد تربیتی برنامه فلسفه برای کودکان از منظر تربیت اسلامی (پژوهشی مبتنی بر کاوشگری فلسفی انتقادی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل- ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف کلی این پژوهش، ارزیابی و نقد تربیتی برنامه فلسفه برای کودکان از منظر تربیت اسلامی بوده است. سئوال اصلی پژوهش این است که مبنای منطقی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان که تحت چه اصولی تبیین شده است؟ یعنی؛ موضوعات آن، تحت کدام مبانی فکری ترسیم شده است. به این منظور، با تکیه بر روش نقد تربیتی یا کاوشگری فلسفی انتقادی محققان ابتدا هر کدام از رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان مورد تحلیل قرار دادند. سپس، بر اساس اصول و مبانی تربیت اسلامی مورد نقد و وارسی؛ و در نهایت با استفاده از معیار پیش ‌روندگی مدلی تحت "برنامه فلسفه برای کودکان از منظر تربیت اسلامی" جهت بهبود ارائه شد. شواهد نشانگر وجود وجوه اشتراک و افتراق میان برنامه فلسفه برای کودکان غربی و مبانی تربیت اسلامی است. بر این اساس، نقدهایی به برنامه فلسفه برای کودکان از منظر تربیت اسلامی وارد شد. در نتیجه، اصل موضوع که همان تفکر و تعقل(فلسفیدن) در بین کودکان و نوجوانان می باشد از نظر هر دو رویکرد مهم فرض شده است اما نوع تفکر و تعقل، چگونگی آن، بنیان های فکری و اعتقادی(مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی)، و هدف از تعلیم و تربیت با همدیگر افتراق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate and Educational Review of Philosophy for Children from the perspective of Islamic education

نویسندگان [English]

  • seyyedmohammad seyyedkalan 1
  • zahra veghar 2
1 Farhangian University, ardebil, IRAN
2 mohageg uni
چکیده [English]

The purpose of this study was to Evaluate and Educational Review of Philosophy for Children from the perspective of Islamic education. the main research questions was the rationale for Philosophy for Children curriculum is explained on the basis of what principles ? Namely; Its subject matter, by which intellectual foundations was traced. For this purpose, first Researches ,Relying on educational criticism or, Critical philosophical inquiry analyzed each of the approaches of the Philosophy for Children program . Then, Based on the principles of Islamic education was rewiewed ; And finally using the propulsive criterion a model based on the "Philosophy for Children of the Islamic educational perspective" was presented to improve. Evidence indicated that there are similarities and differences between Western and educational foundations of Islamic Philosophy for Children program. Accordingly, the program of philosophy for children from the perspective of Islamic education was criticized. As a result, the thought (philosophizing) among children and adolescents is important in terms of both approaches is important. But the kind of thinking and reasoning, how to think ,the foundations of thought and belief (ontology, epistemology, anthropology and axiology), and the purpose of education have distinguished with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Children Program
  • evaluation
  • Educational Review
  • Islamic Education