پاکدامنی و پوشیدگی زن در جلوه‌گاه شعر پارسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرّس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در شعر و ادب پارسی، همواره از پوشیدگی و پاک‌‌دامنی، به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های زن نام برده شده است. علاوه بر این، زندگانی خانوادگی جامعه ایرانی، همیشه بر این اساس استوار بوده که زن‌ها با مردان بیگانه آمیزش نداشته باشند و شیوۀ زندگی در خانه‌ها نیز به‌صورت بیرونی و اندرونی بوده است. باور به پوشیده‌بودن و مستوری به‌عنوان صفتی بارز و ارزنده برای زن، موجب شده است که در شعر، مجازاً به‌جای واژۀ زن و دختر، از صفت مهم او، یعنی پوشیده، پوشیده‌روی و پوشیده‌رخ استفاده شود. در دنیاى پاک شعر فردوسى، زن ایرانی، نژاده، عفیف، خویشتن‌دار و پوشیده است و دارای صفات والای انسانی. زنان عفیف و باحیاى شاهنامه، زیبا هستند و صاحب جمال و همواره خود را از چشم اغیار مى‌پوشانند و به این امر مى‌بالند. این باور و اندیشه، در شعر دیگر شاعران بزرگ ایران به‌وضوح نمایان است، چه آنجا که آشکارا به این موضوع اشاره دارند و چه آن‌گاه که در قالب صور خیال و تصویرپردازی‌های شاعرانه، از مضمون پوشیدگی، پاک‌دامنی و حیای زن، سخن به میان می‌آورند. در این مقاله با نگاهی به شاهنامه و آثار شاعرانی دیگر، به بررسی موضوع پوشیده‌بودن و پاک‌دامنی زن در این آثار پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Latency and privacy of women in Persian poetry

نویسنده [English]

  • حسن یعقوبی
دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرّس دانشگاه فرهنگیان
چکیده [English]

Abstract
 
In Persian literature and poetry, always latency and modesty, as the most important and most fundamental properties of the woman is named. Belief in chastity and the veil, as a typical trait for women, has caused the poem, rather than the word of women and girls, he's an important trait worn face be covered. In Ferdowsi's poetry cleaner world, a woman, noble, chaste, and covered himself with a sublime human attributes. Women chaste and modest Shahnameh are beautiful and always cover your eyes of outsiders and are proud to do so. The beliefs and ideas clearly obvious in the great Iranian poets. How far that explicitly refer to the issue and then in the form of metaphor, simile, poetic images speak about privacy, modesty and shame women. In this article we look at the epic and the work of other poets, dealt with the topic being covered and chastity of a woman in the works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Latency
  • modesty
  • restraint
  • female
  • Persian poetry