ارتباط رهبری تحول‌گرای مدیران با توانمندسازی معلمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مفتح شهر ری

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ارتباط رهبری تحول‌گرای مدیران با توانمندسازی معلمان زن ابتدایی در سال‌تحصیلی 97-98 بود. جامعه مورد نظر این تحقیق شامل همه مدیران زن به تعداد 24 نفر و معلمان زن همان مدارس به تعداد 335 نفر در منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران بودند. حجم نمونه از مدیران به دلیل محدود بودن حجم به روش نمونه‌گیری سرشماری و حجم نمونه معلمان براساس جدول مورگان 185 نفر تعیین گردید و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد 20 گویه‌ای رهبری تحول‌گرای باس (2006) و پرسشنامه استاندارد 19 گویه‌ای توانمندسازی اسپریترز (1995) از طیف پنج گزینه‌ای لیکرتی استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها پس تایید ده نفر از اساتید حوزه مدیریت آموزشی، پایایی آن‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به‌طور کلی 90/0 محاسبه گردید. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سبک رهبری تحول‌گرای مدیران و هر یک از مولفه‌های آن (ویژگی‌های آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام‌بخش و ملاحظات فردی) با توانمندسازی معلمان زن ابتدایی منطقه 3 تهران و هر یک از مولفه‌های آن (معنی‌داری در شغل، شایستگی در شغل، حق انتخاب، موثر بودن و مشارکت) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سبک رهبری تحول‌گرای مدیران می‌تواند %14 از توانمندسازی معلمان را پیش‌بینی کند. لذا به مدیران مدارس توصیه می‌گردد که ضمن کسب مهارت‌های رهبری تحول‌گرا، بستر توانمندسازی معلمان را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transformational Leadership of Principals and the Empowerment of Teachers

نویسنده [English]

  • Mahmood Safari
Educational Sciences, Shahid Mofateh Campuse of Shahr-e-Ray, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of transformational and transactional leadership on empowering Elementary female teachers in the academic year of 2018-2019. The target population of the study included all female principals (24) and female teachers in the same schools about 335 people in district 12 in Tehran education. The sample size of principals was selected by census sampling method due to the limited volume and the sample size of teachers was 185 based on Morgan table, so they were selcted randomly. Bass (2006) and Spritzers Empowerment (1995) standard questionnaires were used to collect data. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by ten educational administration professors and Cronbach's alpha coefficient was calculated as 0.90. Pearson correlation tests were used to analyze the data. The findings showed that there is a relationship between transformational leadership style and each of its components (ideal characteristics, ideal behaviors, mental motivation, inspirational motivation and individual considerations) with the empowerment of female teachers in district 3 of Tehran Education and each of its components (meaningful in job, competency in job, right to choose, effectiveness and participation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "education"
  • "Empowerment"
  • "Leadership"
  • "Transformational Leadership"