پویش در آموزش علوم انسانی (HUMAN) - فرایند پذیرش مقالات