مطالعه انتقادی متون برگزیده از ادبیات جهان در کتاب های فارسی دوم متوسطه درغیاب مکتب های ادبی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

آشنایی با ادبیات جهان بدون توجه به مکتب‌های ادبی ممکن نیست و آشنایی جسته و گریخته با متون برخی از شاعران و نویسندگان غیر فارسی‌زبان نمی‌تواند منجر به شناخت ادبیات جهان شود. از آنجا که نخستین مواجهة رسمی دانش-آموزان با ادب جهان در کتاب فارسی دورة متوسطه اتفاق می‌افتد، جا دارد این آشنایی به شکلی نظام‌مند و مبتنی بر سیر جریان‌های ادبی جهان صورت پذیرد. در برنامة درسی دورة دوم متوسطه سه کتاب فارسی تدریس می‌شود که هریک از کتاب‌ها شامل هشت فصل است و فصل آخر با عنوان «ادبیات جهان» چهار متن ترجمه‌ای را درخود دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل محتوای این دوازده اثر از منظر پراکندگی جغرافیایی، قالب، نوع ادبی و مکتب‌های ادبی پرداخته تا کلیّت ترسیم شده از ادبیات جهان در ذهن دانش‌آموزان را به تصویر کشد. یافته‌های پژوهش نشان می-دهد که در همة موارد مذکور نقدهایی بر انتخاب‌های کتاب‌های مورد بررسی وارد است. همچنین شاعران و نویسندگان منتخب از هر مکتب و نیز آثار برگزیده از آنان در بسیاری از موارد انتخاب‌های شایسته‌ای نیست و نمی‌تواند نشانگر ویژگی‌های اصلی آثار مکاتب برجستة ادبیات جهان باشد. به طور کلی در انتخاب متن برای کتاب‌های یاد شده بیش از آن‌که توجه مؤلفان معطوف به فرم، مکتب ادبی و جریان‌های مهم ادبی جهان باشد، محتوا محور است و به تعبیری در فصل ادبیات جهان، تنها به جای متن‌های فارسی، متن‌هایی غیر فارسی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Selected Texts of World Literature in second grade high school's Persian Books in the Absence of Literary Schools

نویسندگان [English]

  • samaneh jafari 1
  • mohammad aalizadeh meresht 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

It is impossible to get acquainted with world literature without regard to literary schools, and to get acquainted with the texts of some non-Persian-speaking poets and writers cannot lead to an understanding of world literature. Since the students' first formal encounter with world literature in secondary school Farsi books, it is now possible to make this acquaintance systematically based on the course of the world's literary currents. In the second-grade curriculum teaches three Persian books, each containing eight chapters, and the last chapter, "World Literature," has four translation texts. This descriptive-analytical study analyzes the content of these twelve works from the point of view of geographical distribution, format, genre, and literary schools to illustrate the generality of world literature depicted in students' minds. The findings of the research show that in all of these cases there is some criticism of the selected books. The poets and writers selected from each school and Their Selected Works, are in many cases not appropriate choices and cannot represent the main features of the works of the world's leading literary schools. In general, the choice of text for these books is more than the authors' attention to form, literary school, and important literary currents in the world, and non-Persian texts have been introduced in the literary chapter of the world only instead of Persian texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Literature
  • Literary Schools
  • Farsi Book
  • Secondry high School