بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار

3 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

بررسی شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران، چهارچوپی برای نظم بخشیدن به مجموعه رفتارها ومهارت ها و نگرش های مدیران مدارس است . که برکیفیت کار افراد تاثیر می گذارد .این بررسی ها نشان می دهد که مدیران چه کارهایی باید بکنند تا بتوانند مسولیت ها و وظایف خود را بنحو شایسته انجام دهد. پژوهش حاضر با هدف ، بررسی شا یستگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس با محوریتسه مولفه ی دانشی، ایفای نقش و بحث گروهی با رویکرد کمی وکیفی(آمیخته)انجام گرفت. در این پژوهش از ابزارهای پرسشنامه ، مصاحبه بسته ، مشاهده و سناریو استفاده شد. جامعه آماری 50 نفر از مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر ری از توابع استان تهران بوده است. یافته ها نشان داد که بیشترین سطح معناداری در شناخت کلی مدیران و در میان مؤلفه های مورد بررسی نیز بیشترین شناخت معنادار از آشنایی با قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی و کمترین میزان شناخت معنادار از ویژگی خلاقیت است. .نتایج تحقیق نشان داد که برای یک نظام کار آمد آموزشی باید شایستگی های عمومی وحرفه ای مدیران مورد ارزیابی سالانه قرار گیرد و انتخاب مدیران بایستی براساس نظام شایسته سالاری انجام گیرد و روند انتخاب فعلی مدیران بعنوان رهبران آموزشی راه مناسبی در جهت انتخاب افراد شایسته نیست و رابطه و قضاوت شخصی رییسان ادارات آموزش و پرورش برانتخاب مدیران موثر است و این به ضرر ذینفعان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the General and Professional Qualifications of the Principals with Concentration on Two Elements of Role Play and Group Discussion

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Reza Imam Jom’eh 2
  • alireza assareh 3
2 University
چکیده [English]

Investigation of the principals’ general and professional qualifications is a framework for the systematization of the principals’ behaviors, skills, and opinions which influence the individuals’ quality of work. These investigations show what the principals should do in order to be able to perform their duties and responsibilities in the best way. The aim of the present study was to assess the principals’ general and professional qualifications with concentration on three elements of knowledge, role play, and group discussion through a qualitative-quantitative (mixed) approach. In this study, the tools such as questionnaires, closed interviews, observation, and scenario were used. The statistical society of the research included 50 principals of junior and secondary school principals of Shahr-i Ray in Tehran Province.
The findings showed that the highest level of significance lies in the principals’ general knowledge, the highest level of significance among the elements investigated lies in the familiarity with the rules and regulations and executive instructions, and the lowest level of significant knowledge lies in creativity variable. The results of the research showed that in order to have an efficient education system, the principals’ general and professional qualification should be assessed annually and their selection should be done based on a meritocratic system. The present process for the selection of principals as the leaders of education is not an appropriate method to select the qualified individuals because the private relations and judgments of the education administrates is affective on the principals’ section which is detrimental for the beneficiaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : professional qualification
  • principals
  • role play
  • Group Discussion
  • general qualification