دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، مهر 1401، صفحه 1-150