زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه جان دیویی و اشارات تربیتی آن برای نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیاه، کرمانشاه، ایران

2 دکتری فلسفه هنر و زیبایی شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، بررسی و معرفی دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی شناسی و استخراج اشارات تربیتی وی برای نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران، انجام شده است. بر این اساس، سوال های پژوهش عبارتند از: ا- جان دیویی درباره هنر و زیبایی شناسی چه آموزه هایی دارد؟ 2- اشارات تربیتی دیویی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران کدامند؟ برای پاسخگویی به سوالات مذکور با استفاده از روش تحلیل محتوا و نوشتن، برخی از آثار، متون و منابع مرتبط با حوزه هنر و زیبایی شناسی جان دیویی مطالعه شد. سپس بر اساس دیدگاه ایشان درباره هنر و زیبایی شناسی، اشارات و راهبردهای کلیدی در تربیت زیبایی شناسی استخراج شد. ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هنر و زیبایی شناسی از دیدگاه دیویی شامل چهار محور: تناسب و هماهنگی، خوداکاهی کیفی، بیان و ابراز احساسات، تخیل، و... می باشد و برآیند تربیتی این آموزه ها در آموزش و پرورش این است که متولیان و متصدیان تعلیم و تربیت را از غفلت فزاینده ای که راجع به آموزش عمومی هنر و زیبایی شناسی در فرایندهای تربیتی شده است، آگاه کرد و اهمیت آن را در زندگی گوشزد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics and art from John Dewey's perspective and its educational implications for the Iranian educational system

نویسندگان [English]

  • marzban ادیب منش 1
  • akbar parvizi 2
1 farhangian university
2 farhangian
چکیده [English]

The purpose of this study is to explore and introduce John Dewey's view on art and aesthetics and extract his references in art and aesthetics education. Accordingly, the research questions are: What are John Dewey's teachings about art and aesthetics? 2. What are Dewey's educational hints in line with the teachings in education Some of the works, texts, and resources related to John Dewey's art and aesthetics were studied to answer these questions using content analysis and writing. Then, based on their view of art and aesthetics, key gestures and strategies in aesthetic education were extracted. Measuring tools were a checklist form as well as a researcher-made content analysis checklist. The findings of the study indicate that art and aesthetics from Dewey's perspective consist of five axes: proportion and harmony, emotion, imagination, ethics, qualitative self-esteem, and so on. Trustees and educators are aware of the growing neglect that has been made about the general education of art and aesthetics in educational processes, and emphasize its importance in life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Aesthetics
  • Content Analysis
  • Dewey
  • Educational Gesture