بررسی دلالت های برنامه درسی آراء و افکار فلسفی برتراند راسل

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

بررسی آراء و افکار فیلسوفان و دلالت های تربیتی نظریه های آنان از موضوعاتی است که همواره محققان جهت کسب بینش کافی و همه جانبه به انجام آن مبادرت می ورزند. در این نوشتار نیز آراء و نظریه های فلسفی برتراند راسل که یکی از فیلسوفان بزرگ در فلسفه تحلیلی می باشد بررسی گردیده است. این بررسی با مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی انجام شده، به طوریکه ابتدا دیدگاه های وی در مورد مسائل اساسی فلسفی به میزانی که در کتب خویش بدانها پرداخته است مطالعه و سپس استنتاجاتی که می توان از این دیدگاهها در خصوص برنامه درسی و ماهیت عناصر آن بدست آورد ارائه شده است که در عنصر اهداف به پرورش خرد، هوش، روحیه علمی، انسانهای آزاد اندیش و..، در عنصر محتوا بر رعایت نظریه تطابق در اعتبار سنجی محتوا و پرداختن به موضوعاتی که در پرورش ذهن ، روحیه علمی و تربیت اجتماعی تاثیر گذارند، در عنصر روش بیشتر بر روشهای مکتب رفتار گرایی و استقراء و همچنین اندکی نیز به روشهای شناخت گرایان و شهود اشاره شده است و در فرایند ارزشیابی نیز ارزیابی چگونگی اندیشیدن و روحیه علمی شاگرد از طریق آزمونهای هدف-آزاد و عملکردی ذکر شده است.پس از این دلالت ها، نکات مثبت و منفی دیدگاه های راسل نیز بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the implications of philosophical ideas and thoughts's Bertrand Russell for curriculum

نویسنده [English]

  • hassan ali garmabi
professor of farhangian univerrsity
چکیده [English]

Examining the opinions and thoughts of philosophers and the educational implications of their theories is one of the topics that researchers always try to gain sufficient and comprehensive insight. This article also examines the philosophical views and theories of Bertrand Russell, one of the great philosophers in analytic philosophy. This study was done by library study and qualitative content analysis, so that first his views on basic philosophical issues as much as he has addressed in his books and then the conclusions that can be drawn from these views on the curriculum and the nature of the elements It has been achieved that in the element of goals to cultivate wisdom, intelligence, scientific spirit, free-thinking people, etc., in the element of content on the observance of the theory of conformity in content validation and addressing issues in cultivating the mind, scientific spirit and education In the element of method, more is mentioned on the methods of the school of behaviorism and induction, and also a little on the methods of epistemologists and intuition. And in the evaluation process, the evaluation of the student's way of thinking and scientific spirit through goal-free and functional tests is mentioned. After these implications, the positive and negative points of Russell's views are also examined

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bertrand Russell
  • Philosophical Opinions
  • Curriculum