سنخ شناسی و مقایسه وضع موجود محیط‌یادگیری مبتنی برتکنولوژی آموزشی در دروران کووید-19 (COVID-19) از دیدگاه اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان یزد

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

علوم تربیتی، علوم تربیتی و روانشناسی، الزهرا تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنخ شناسی و مقایسه وضعیت موجود محیط های یادگیری مبتنی برتکنولوژی آموزشی در دوران همه گیرکووید-19 از دیدگاه اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان یزد بود. پژوهش رویکردکیفی، روش مطالعه موردی است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. نمونه جامعه آماری به صورت هدفمند 20 نفر از دانشجویان عضو انجمن فناوری اطلاعات و 10 نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان یزد انتخاب شدند. داده های حاصل از انجام مصاحبه در نرم افزار MAXQDA کدگذاری( باز و محوری) شد. کد های باز شامل 23 مفهوم از داده های دانشجویان و 36 مفهوم از داده های اساتید استخراج گردید. یافته های حاصله از پژوهش شامل 7 مقوله‌ی محوری استخراج شده از کد های باز، شامل 3 کدمحوری برگرفته از دیدگاه دانشجویان عبارتند از: پویایی و تعامل هوشمندانه در محیط یادگیری؛ افزایش شایستگی های فکری، انتقادی و رفتار یادگیرنده؛ ارتقاء کارکردهی شناختی و 4 مقوله، از دیدگاه اساتید، شمشیر دو لبه محیط تکنولوژی؛ صعودی- نزولی چالش های محیط تکنولوژی؛ باورهای ذهنی، تهدید- فرصت نسبت به محیط تکنولوژی؛ و افزایش شایستگی و صلاحیت های فکری، شناسایی شد. در راستای مقایسه این دو دیدگاه از پذیرش محیط یادگیری مبتنی بر تکنولوژی، درک دانشجویان از محیط به مثابه سکوی پیشرفت با رویکرد کنش‌ورزی بود در حالی که پذیرش اساتید خوش‌بینی‌محتاطانه و سازگار با شرایط ناپایدار با رویکرد محافظه‌کارانه درک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology and comparison of the current state of technology learning environment based on educational technology in COVID-19 from the perspective of professors and students: A case study of Farhangian University of Yazd.

نویسنده [English]

  • mahdieh sadat mirrahimi
Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to typologies and compare the current situation of technology learning environments during the 19-epidemic period from the perspective of professors and students: a case study of Farhangian University of Yazd. Qualitative approach research is case study method. The research tool was a semi-structured interview. The sample of the statistical population was purposefully selected 20 students of the Information Technology Association and 10 professors of Farhangian University of Yazd Province. The data obtained from the interview were coded (open and axial) in MAXQDA software. Open codes including 23 concepts were extracted from students 'data and 36 concepts were extracted from professors' data. Findings from the research include 7 central categories extracted from open source, including 3 central axes derived from students' perspectives are: dynamism and intelligent interaction in the learning environment; Increase intellectual, critical and learner competencies; Improving cognitive function and 4 categories, from the professors' point of view, the double-edged sword of technology environment; Ascending-descending challenges of the technology environment; Subjective beliefs, threats - opportunities in relation to the technology environment; And increased intellectual competence was identified. In order to compare these two perspectives on the acceptance of technology learning environment, students' perception of the environment was seen as a platform for progress with an active approach, while the acceptance of professors is perceived as optimistic, cautious and adaptable to unstable conditions in the technology learning environment with a conservative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • higher education
  • Farhangian University
  • Covid-19
  • technology environment