اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله
1 - مقاله  ارسالی صرفا پژوهش شخص نویسنده/ نویسندگان باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
2 - مقاله های  ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه های آموزشی باشد.
3 -  پرهیز از ارسال همزمان مقاله به انواع مجله ها و  انواع همایش 
4 - رعایت امانت داری و ارجاع دهی مناسب