تجربه زیسته دانشجومعلمان از آموزش مجازی درس کارورزی در همه گیری کویید19

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه برنامهریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته دانشجومعلمان از آموزش مجازی درس کارورزی در همه‌گیری کووید19 بود. این پژوهش بارویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شد. به این منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان انجام شد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع اطلاعات ادامه یافت. ملاک انتخاب دانشجویان، داشتن تجربه صرفا مجازی از کارورزی بود به این ترتیب دانشجویانی که کارورزی 1 و 2 را به صورت مجازی پشت سر گذاشتند و هیچ تجربه‌ای از آموزش حضوری در کارورزی را نداشتند، انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی صورت پذیرفت. جهت اطمینان از اعتبار پژوهش از راهبرد مرور همتا استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود دو مضمون کلی چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی کارورزی در تجربه زیسته دانشجومعلمان بود این چالش‌ها عبارتند از فراهم نبودن زیرساخت‌ها، مشکلات برنامه درسی و مشکلات سازمانی که باعث شده دانشجویان نتوانند شایستگی‌های درس کارورزی و شایستگی‌های تدریس را کسب کنند. در عین حال آموزش مجازی کارورزی فرصت‌هایی همچون رفع محدودیت زمانی، افزایش دسترسی به محتوا و توسعه سواد فناوری دانشجویان را به دنبال داشته است. با توجه به نتایج حاصل، تاکید بر محاسن آموزش مجازی و تدارک پشتیبانی‌های لازم جهت تعدیل چالش-های کارورزی مجازی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience of Students from Virtual Internship Training in Pandemic of Covid-19

نویسنده [English]

  • Marziyeh Motamedi Mohammadabadi
Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the lived experiences of student-teachers of virtual training of internships in Covid19 epidemic. This research was performed qualitatively and phenomenological. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 18 student-teachers of Farhangian University of Isfahan. Purposeful sampling was continued until data saturation was achieved. The criterion for selecting students was to have a purely virtual internship experience. Thus, students who had completed internships 1 and 2 virtually and had no experience of in-app training in internships were selected. Data analysis was performed using the seven-step Colaizzi method. Peer review strategy was used to ensure the validity of the research. The results showed that there were two general themes of challenges and opportunities of virtual internship training in the lived experience of students and teachers. These challenges include lack of infrastructure, curriculum problems and organizational problems that have made students ineligible. Acquire internships and teaching skills. At the same time, virtual internship training has provided opportunities such as removing time constraints, increasing access to content, and developing students' technological literacy. According to the results, it is necessary to emphasize the benefits of e-learning and provide the necessary support to mitigate the challenges of virtual internships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experience
  • virtual education
  • internship
  • student-teacher
  • Covid-19