تأملی بر رویکرد پژوهش کیفی با تأکید بر روایی و پایایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 جامعه شناسی مسائل اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور همدان همدان

3 دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

هدف؛تأملی برروشِ پژوهش کیفی با تأکید برروائی و پایائی این روش پژوهش بوده است.روش پژوهش؛ توصیفی-تحلیلی بوده است. روش پژوهش کیفی به طور خاص با گردآوری و تفسیر داده های غیر رقمی به منظور درک دنیای پیرامون انسانی و اجتماعی در ارتباط است. روش های پژوهش کیفی را می توان با انسان شناسی ، فلسفه ، روانشناسی ، تاریخ و جامعه شناسی پیوند داد .روش کیفی بر تحقیق در مورد افراد اجتماعیِ مستقل که دارای توانایی های درک ، احساس ، ایده و درک ذهنی از پدیده ها هستند،تأکید دارند.نکته ای که حائز اهمیت است،رسیدن به روایی و پایایی در پژوهش کیفی است،که می بایست همانند یک میدان مین گذاری در مورد جمع آوری داده ها از نقطۀ شروع پژوهش تا اتمام آن حساسیت داشت.نتیجه؛ در روش پژوهش کیفی، نحوۀ نمونه گیری ،ورود به میدان،نحوۀ سؤالات با روش پژوهش کمی تا حدودی متفاوت است و در برخی از زمانها در پژوهش های ترکیبی بعنوان مکمل روش کمی از روش های کیفی در تحقیق بهره می برند .همچنین در پژوهش های کیفی به روایی بیشتر از پایایی اهمیت داده می شود و ابزار رسیدن به معتبر بودن یک پژوهش،نقشی است که پژوهشگر در میدان مورد مطالعه ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection on the qualitative research approach with emphasis on validity and reliability

نویسندگان [English]

  • Farzad parhoodeh 1
  • Nasrolah erfani 2
  • faryad parhoodeh 3
1 Sociology of Social Issues, Bu Ali Sina University of Hamadan
2 Faculty member of Payame Noor University of Hamadan Hamadan
3 Kermanshah Azad University
چکیده [English]

The aim was to reflect on the qualitative research method by emphasizing the validity and reliability of this research method. It has been descriptive-analytical. Qualitative research method is specifically related to the collection and interpretation of non-digit data in order to understand the world around the human and social. Qualitative research methods can be linked to anthropology, philosophy, psychology, history, and sociology. Qualitative methods emphasize research on independent social individuals who have the ability to perceive, feel, idea, and mentally understand phenomena. The important point is to achieve validity and reliability in qualitative research, which should be as sensitive as a minefield in collecting data from the beginning to the end of the research. In the qualitative research method, the sampling method, entering the field, the question method are somewhat different from the quantitative research method, and at some times in the combined research, as a complement to the quantitative method, qualitative methods are used in the research. Quality is more important than validity, and the tool for achieving the validity of a research is the role that the researcher plays in the field under study.
More about this source textSource text required for additional translation information
Send feedback
Side panels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative research
  • reliability
  • validity