واکاوی تجارب زیسته دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان از زندگی دینی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان البرز

چکیده

این مقاله به تجربیاتِ زیسته دانشجویانِ دانشگاهِ فرهنگیان از زندگی دینی می پردازد. بررسی تجربیاتِ زیسته دانشجویان از زندگی دینی ،اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران فرهنگی قرار می دهد. این اطلاعات می‌تواند به مدیران و سیاستگذاران فرهنگی و تربیتی در طراحی برنامه‌های فرهنگی کمک کند. روش پژوهش در این مقاله از نوع روشهای کیفی است. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر البرز است. نمونه آماری بر اساس نمونه گیری هدفدار 29 نفر از دانشجویان رشته علوم اجتماعی تعیین شدند. در جمع آوری داده ها از روش مصاحبه روایی استفاده شد و شیوه تحلیل ، روش تحلیل پدیدار شناسی است. پس از جمع آوری تجربیات روایت شده دانشجویان از زندگی دینی، اظهارات مهم دانشجویان از زندگی دینی مشخص شدند. از اظهارات مهمی که دانشجویان از زندگی دینی بیان کرده اند 5مضمون اصلی استخراج شد. در پایان روایتهای دانشجویان بر اساس 5 مضمون اصلی، احساس حضور خداوند در زندگی، آرامش و امنیت، راه و رسم زندگی، عمل به قواعد و قوانین دین ، رعایت اخلاق، توصیف شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Farhangian University students' lived experiences of religious life

نویسنده [English]

  • mahmoud mohammadi
Assistant Professor of Humanities and Social Sciences at Farhangian University, Karaj, Iran
چکیده [English]

This article deals with the lived experiences of the religious life of Farhangian University students. Students' experiences of religious life provide valuable information to cultural and educational administrators of the university. This information can help cultural and educational administrators in designing university cultural programs. The research method in this article is qualitative methods. The statistical population is all students of Farhangian University of Alborz. The statistical sample was determined based on a purposive sampling of 29 social science students. In data collection, the method of narrative interview was used and the method of analysis is phenomenological analysis. After collecting students' experiences of religious life, the important statements of students about religious life were identified. 5 main themes were extracted from the important statements made by students about religious life. At the end of the students' narratives were analyzed based on 5 main themes, the feeling of God's presence in life, peace and security, the way of life, following the rules and regulations of religion, and observing ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experiences
  • Religious life
  • Student
  • Farhangian University
  • Phenomenology