اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی بلاغی

زبان وادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان

balaghi43gmail.com
02155955551

سردبیر

دکتر محمدرضا پاشایی

زبان وادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان

pashaei.rezayahoo.com
02155955552

دبیر تخصصی

دکتر محمدرضا فتحی

روانشناسی تربیتی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

mrfathi69yahoo.com
02155955551

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین خنیفر

دکتر مدیریت وبرنامه ریزی استاد تمام دانشگاه تهران و رییس دانشگاه فرهنگیان

khanifarut.ac.ir

دکتر علی باقر طاهرنیا

دکتری زبان وادبیات عرب استاد تمام - معاون پژوهش دانشگاه فرهنگیان وعضوهیات علمی

btaheriniyaut.ac.ir

دکتر طاهرروشندل

دکترای مدیریت رسانه استاد تمام - معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان و عضوهیات علمی

arbataniut.ac.ir

دکتر تیمورمالمیر

زبان وادبیات فارسی استاد تمام - عضوهیات علمی دانشگاه تهران

timoormalmirgmail.co

دکتر امید مجد

زبان وادبیات فارسی استاد تمام - عضوهیات علمی دانشگاه تهران

majdomidut.ac.ir

دکتر علی بلاغی

زبان وادبیات فارسی استادیار - سرپرست امورپردیس های استان تهران - عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

balaghi43gmail.com

دکتر هادی دهقانی یزدلی

زبان وادبیات فارسی استادیار - عضوهیات علمی پردیس شهید مفتح شهرری

asemanekavirgmail.com

دکتر هدایت الله تقی زاده

استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

taghizadehcfu.ac.ir

دکتر علی اکبرکمالی نهاد

زبان وادبیات فارسی استادیار - عضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

alikamali_1386yahoo.com

دکتر محمدرضا دهدست

الهیات گرایش علوم قرآن و معارف اسلامی استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

mr.d1344yahoo.com

دکتر محمدرضا فتحی

روانشناسی تربیتی استادیار وعضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات تحریریه نشریه پویش و معاونه توسعه و اموردانشجویی پردیس مفتح شهرری

mrfathi69yahoo.com

دکتر احمدابوحمزه

تاریخ دوره اسلامی استاد یار - عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

a.abohamzehyahoo.com

دکترمحمد پاک سرشت

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

mpakseresht99gmail.com
09122021221

ویراستار انگلیسی

آقای محمد واشقانی

دانشجوی دکتری کارشناس مسول امور بین الملل

mohammad_v_farahanyyahoo.com

صفحه آرا

دکتر هدایت الله تقی زاده

عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان صفحه آرا

drtaghizadehyahoo.com