تعداد مقالات: 165
128. مقایسه ابعاد جسمانی و روانشناختی زوجین بر اساس تعداد فرزندان

دوره 5، شماره 18، بهار 1399، صفحه 101-114

میلاد سعیدی؛ ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان


129. جلوه های حماسی در ادبیات معاصر

دوره 5، شماره 20، پاییز 1399، صفحه 105-126

علی بلاغی


132. جلد انگلیسی وچکیده انگلیسی

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 54-70


135. مهربانی اندرسرای یاگردی روشن رای

دوره 5، شماره 17، زمستان 1398، صفحه 110-125

علی بلاغی


138. جلد انگلیسی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 0-0


139. رویکرد نوین میان‌رشته‌ای در حوزه یادگیری و آموزش زبان عربی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 71-84

هدایت الله تقی زاده


140. جلد انگیسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 75-84


143. جایگاه ادب و کلام درساختار مدیران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1397، صفحه 12-27

فرانک موسوی؛ یداله جوپانی


144. اصول تعلیم بر پایۀ آیات و روایات

دوره 3، شماره 12، پاییز 1397، صفحه 13-30

طیبه ابراهیمی؛ محمد رضا شاهرودی؛ حلیمه خاتون صادقپور


145. تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه‌ی حقوق کیفری کار ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1397، صفحه 28-38

محمد مظهری؛ حسین نصیری؛ رامین ابدالی


148. ویژگی ها و شرایط عمومی و اخلاقی مدیران جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 12، پاییز 1397، صفحه 48-65

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری؛ فاطمه مرادی کهنکی


149. بررسی و نقد‌ دیدگاه مفسران درتفسیر المیزان با رویکردی بر قاعده‌ی سیاق

دوره 4، شماره 13، زمستان 1397، صفحه 59-73

امان اله ناصری کریموند؛ مینا شمخی؛ فاطمه مرادی کهنکی