تخفیف درواج های زبان فارسی براساس واژگانی ازشاهنامه فردوسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه زبان وادبیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

زبان، پدیده‌ای نظام‌مند، پویا و قابل‌تغییر و تحوّل است. یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ ها و تحوّلات زبانی مسئلۀ تخفیف یا کاهش واج ها بر اساس مقاصد خاص از طرف کاربران زبانی است. برخی از این عوامل و مقاصد عبارت اند از: کم کوشی و فرآیند اقتصاد زبانی، تحوّلات زبان محاوره یا گفتار از زبان معیار یا نوشتار، لهجه‌ ها، گویش‌ ها و گونه‌ های تلفّظ زبانی، هم‌نشینی حروف متنافر و بعید المخرج و غیره.
زبان فارسی نیز از این قاعدۀ زبانی مستثنیٰ نیست و تخفیف در واژگان فارسی یکی از عوامل مهمّ زبانی است که در این مقاله نگارنده می‌کوشد تا بر اساس متن شاهنامۀ فردوسی این مسئله را مورد واکاوی و مداقّه قرار دهد و در دو محور تخفیف در « صامت‌ ها» و تخفیف در «مصوّت‌ها »ی واژگان این متن به بررسی عوامل مؤثّر زبانی بر ایجاد این پدیدۀ زبانی بپردازد.
زبان فارسی، تخفیف(=مخفّف)، صامت، مصوّت، شاهنامۀ فردوسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تخفیف درزبان فارسی

نویسنده [English]

  • ali balaghi
Assistant Professor, Department of Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

زبان، پدیده‌ای نظام‌مند، پویا و قابل‌تغییر و تحوّل است. یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ ها و تحوّلات زبانی مسئلۀ تخفیف یا کاهش واج ها بر اساس مقاصد خاص از طرف کاربران زبانی است. برخی از این عوامل و مقاصد عبارت اند از: کم کوشی و فرآیند اقتصاد زبانی، تحوّلات زبان محاوره یا گفتار از زبان معیار یا نوشتار، لهجه‌ ها، گویش‌ ها و گونه‌ های تلفّظ زبانی، هم‌نشینی حروف متنافر و بعید المخرج و غیره.
زبان فارسی نیز از این قاعدۀ زبانی مستثنیٰ نیست و تخفیف در واژگان فارسی یکی از عوامل مهمّ زبانی است که در این مقاله نگارنده می‌کوشد تا بر اساس متن شاهنامۀ فردوسی این مسئله را مورد واکاوی و مداقّه قرار دهد و در دو محور تخفیف در « صامت‌ ها» و تخفیف در «مصوّت‌ها »ی واژگان این متن به بررسی عوامل مؤثّر زبانی بر ایجاد این پدیدۀ زبانی بپردازد.
زبان فارسی، تخفیف(=مخفّف)، صامت، مصوّت، شاهنامۀ فردوسی

کلیدواژه‌ها [English]

  • زبان فارسی
  • تخفیف(=مخفّف)
  • صامت
  • مصوّت
  • شاهنامۀ فردوسی