بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان مَظلُوم خُنجِی.

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

معلم ، آموزش و پرورش

چکیده

ادبیات فارسی با اخلاق و تعالیم اخلا قی آمیخته است . بازتاب مفاهیم اخلا قی در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان دیده می شود . در حقیقت می توان ، آثار برخی از آن ها را آیینه اخلاق و تعالیم اخلا قی دانست . هدف این تحقیق، استخراج محورهای اخلاقی درابعاداعتقادی، مبتنی بر بررسی اشعار مَظلُوم خُنجِی ونگرش وی نسبت به این پدیده است. مَظلُوم خُنجِی ، از جمله شاعرانی است که غزلیات وی، سرشار از مفاهیم والای انسانی و اخلا قی است.  در این مقاله سعی بر آن است، تا برخی از مفاهیم اخلا قی دیوان مَظلُوم - که به گونه ای با آیات قرآنی در پیوند است -بررسی گردد . به عبارت دیگر نشان داده شود، مَظلُوم، در کنار مضمون- های ظریف و باریک اندیشی ها از این منبع ارزشمند غا فل نبوده و مستقیم و غیر مستقیم از کلام قرآن برای تبیین و تفسیر دیدگاه های اخلا قی خود بهره برده است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Ethical Concepts of the Poetry Book of Mazloom Khonji

نویسنده [English]

  • مهرداد روشن زاده
معلم ، آموزش و پرورش
چکیده [English]

Persian literature is mixed with ethical and moral teaching. Reflection of moral concepts can be seen in the works of many poets and authors. In fact, the work of some of them is the mirror of ethics and moral teaching. The aim of this study was to explore the ethical dimensions of belief, based on a review of the lyrics of Mazloum Khonji and his attitude towards this phenomenon. Mazloum Khonji, is one of those poets whose lyrics are full of great human and moral concepts. In this paper, it has been tried to investigate some of the ethical implications of the Mazloum Khonji - that have been linked with Quranic verses. In other words, it was attempted to indicate that Mazloum, while considering the delicate implications, was not ignorant of this great source, and benefited from the discourse of the Holy Quran to interpret his moral views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazloum Konji
  • ethics
  • Quranic Verses
  • Poetry Review