بررسی رابطه هوش معنوی و باورهای دینی در دانشجویان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و مولفه‌های آن با باورهای دینی بوده است ، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده است، جامعه آماری کلیه دانشجو معلمان پردیس شهید بهشتی بندرعباس می باشد که شامل ۴۰۰ نفر دانشجو معلم پسر می باشد و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد با استناد به جدول مورگان ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه الف) پرسشنامه هوش معنوی بدیع، سواری، دشت بزرگ و لطیفی (1389) که دارای 42 گویه بوده است.. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۱/۰ بوده است.ب. پرسشنامه عمل به باورهای دینی(مقیاس معبد)این آزمون توسط نجفی(1385)، که دارای 25 پرسش است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۷۸/۰ بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به هوش معنوی و مولفه‌های آن با باورهای دینی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. مقدار همبستگی به دست آمده برای هوش معنوی(کل) برابر (۴۹/. r=) می باشد که در سطح 001/.P< معنادار شد. همچنین مقادیر همبستگی بین بعد اعتقادی (۳۸/. r=)، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات (۴۴/. r=) ، پرداختن به سجایای اخلاقی (۲۱/. r=) و خود آگاهی و عشق و علاقه (۴۳/. r=) می باشند که در سطح 001/.P< معنادار شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Intelligence and Religious Beliefs in Students of Shahid Beheshti Campus in Bandar Abbas

نویسنده [English]

  • Abdollah hosseiny
hormozgan
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and its components with religious beliefs. The research method was descriptive-survey-correlational. The statistical population of the study was all students of Shahid Beheshti campus of Bandar Abbas, which includes 400 male students. To determine the sample size, Morgan table was used. According to the Morgan table, 196 people were selected as the statistical sample. To collect data, two questionnaires: a) Spiritual Intelligence Questionnaire, Riding, Great Plains and Latifi (2010), which had 42 items The reliability of this tool was 0.81 using the Cronbach's alpha coefficient. Questionnaire on religious beliefs (temple scale) This test was conducted by Najafi (2006), which has 25 questions. Reliability of this tool was 0.88 using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using spss22 software. The results showed that there was a positive and significant relationship between spiritual intelligence and its components with religious beliefs. The correlation obtained for spiritual intelligence (total) is equal to (r = 0.49) which was significant at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Religious Beliefs
  • Shahid Beheshti University of Technology Farhangian University