تجارب زیسته دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان از کاربرد تلفن همراه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان البرز

چکیده

از عصری که در آن قرار داریم با عنوان عصر اطلاعات و ارتباطات نام می برند. امروزه مهمترین ابزار دسترسی به اطلاعات و ارتباطات تلفن همراه است.جوانان و بخصوص دانشجویان یکی از گروههای اصلی استفاده کننده از گوشی های همراه هستند.بررسی تجارب زیسته این گروه از افراد جامعه میتواند بازنمای دقیقتری از نحوه مصرف این وسیله اثر گذار را در اختیار برنامه ریزان فرهنگی و تربیتی قرار دهد.دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز یکی از گروههایی هستند که استفاده از تلفن همراه در میان انها متداول و رایج است.این مقاله تلاش کرده است به تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در استفاده از گوشی همراه بپردازد.روش پژوهش در این مقاله از نوع روشهای کیفی است.جامعه اماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز هستند و نمونه آماری تحقیق 40 دانشجوی دختر و پسر رشته های تاریخ و علوم اجتماعی این دانشگاه تعیین شدند.روش جمع اوری روایتها روش مصاحبه روایی و روش تحلیل روایتها،روایت پژوهی بوده است.پس از جمع اوری تجربیات زیسته دانشجویان از استفاده از گوشی همراه، به کد گذاری،مقوله بندی و مضمون سازی پرداخته شد.از بررسی روایتها، 10 مقوله و 5 مضمون اصلی استخراج شد و تلاش شده است روایتهای دانشجویان بر اساس پنج مضمون اصلی استخراج شده تحلیل شود.پنج مضمون اصلی استخراج شده از روایتها : مفید و کارامد،مضر و مخرب،همراهِ سرگرم کننده،احساس دوگانه،تکنولوژی ضروری ارتباطی،بازنمای تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز در استفاده از گوشی همراه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The lived experiences of Farhangian University students about the use of mobile phones

نویسنده [English]

  • mahmoud mohammadi
Assistant Professor of Humanities and Social Sciences at Farhangian University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The period we are in is called the age of information and communication. Today, the most important tool for accessing information and communication is the mobile phone. Young people, especially students, are one of the main groups using mobile phones. Examining the lived experiences of this group of people in the community can be illustrated Exactly how to use this effective device to provide cultural and educational planners. Farhangian University students are also one of the groups among whom the use of mobile phones is common. This article has tried to address the lived experiences of Farhangian University students in using mobile phones. The research method in this article is qualitative methods. The statistical population of the study is students of Farhangian University of Alborz and A statistical sample of 40 male and female students majoring in history and social sciences at the university was determined. The method of collecting narratives has been the method of narrative interview and the method of analyzing narratives. After summarizing the students' lived experiences of using mobile phones, coding, categorization and thematicization were discussed. From the narrations, 10 categories and 5 main themes were extracted and Attempts have been made to analyze students' narratives based on the five main themes extracted. The five main themes extracted from the narratives are: useful and efficient, harmful and destructive, with fun, dual feeling, essential communication technology, representing the lived experiences of the students of Farhangian University of Alborz in using mobile phones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experiences
  • student
  • Mobile phone
  • Farhangian University