دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، آبان 1398، صفحه 1-84 
معناشناسی فجور در قرآن

صفحه 41-58

طیبه ابراهیمی؛ فاطمه نامدار