دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1398، صفحه 1-84 
5. معناشناسی فجور در قرآن

صفحه 41-58

طیبه ابراهیمی؛ فاطمه نامدار