نقش جهت گیری دینی و مولفه های کارکرد خانواده در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران اداره آموزش و پرورش شهر تهران

چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با مولفه های کارکرد خانواده در بین دانش آموزان بود. روش : روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را 320 نفر از دانش آموزان ( 175 نفر پسر و 145 نفر دختر) منطقه 6 شهر تهران تشکیل داد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت ارزیابی نیز از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و مقیاس کارکرد خانواده استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری داده ها نشان داد که حل مشکل به طور معنی داری بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کند و اضافه شدن حل مشکل، عملکرد خانواده، ارتباط، نقش، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی به معادله، قدرت پیش بینی را بطور معنی داری بالا می برد. همبستگی بین مولفه های جهت گیری مذهبی (جهت گیری مذهبی برونی، جهت گیری مذهبی درونی) از یک طرف و متغیر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان از طرف دیگر برابر با 388/ 0R= محاسبه گردیده است و نشان می دهد که 15 درصد واریانس یا تفاوت های فردی در بهزیستی روان شناختی مربوط به واریانس یا تفاوت های فردی در ویژگی های جهت گیری مذهبی است. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که افراد در خانواده و به ویژه والدین با عملکرد خود در چارچوب خانواده تاثیر مهمی در سلامت روان فرزندان خود می گذارند و سلامت روان بالاتر، جهت گیری مذهبی بهتری را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religious orientation and mental well-being, family functioning among students

نویسنده [English]

  • hossein abedi parija
Ma in Counseling, Shahid Beheshti University Education in Tehran
چکیده [English]

Objectives: The aim of this study was to examine the relationship between religious orientation and psychological well-functioning family was among the students. materials and methods: The research method was correlation. The population of this research martyr Beheshti University, 320 students (175 males and 145 females) who were randomly selected form. Alport religious orientation questionnaire for the evaluation questionnaire, Psychological well-being and family functioning scale was used. Findings: Multivariate regression analysis showed that the problem significantly predict psychological well-being and added solve the problem, the family, communication, roles, behavior management, emotional involvement and emotional support to the equation able to predict increases significantly. The correlation between the components of religious orientation (extrinsic religious orientation, internal religious orientation) on the one hand and students on the other side of psychological variables 388 / 0R = calculated and shown that 15% of the variance, or differences psychological well-being of individual variances or individual differences in the characteristics of religious orientation. Conclusion: So we can say that all family members, especially parents with their performance in the context of their important effect on the mental health of their children and Higher mental health, religious orientation, would be better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • Psychological well-being
  • family functioning
  • Students