تاثیر شعردرمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سرابله

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شعر درمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم است . روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سرابله در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند، گروه نمونه 32 نفر بودند که به طورتصادفی دردو گروه آزمایشی 16 نفر و کنترل 16 نفر جـای گرفتنـد . بـرای گـروه آزمایش، برنامه شعردرمانی گروهی طراحی و طی 8 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 8 هفته اجرا گردید. گروه کنترل بـدون مداخلـه خاصـی، در جلسات گروهی روزانه مدرسه شرکت کردند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعـات آزمون ظرفیت حافظه فعال بود . برای تجزیه تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته ها: . نتایج آن نشان داد که شعر درمانی پردازش و اندوزش دانش آموزان را افزایش می دهد (001/0=P). بدین معنا که تکنیک شعر درمانی بر حافظه فعال موثر می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه می توان گفت که شعردرمانی ا بر وضعیت ظرفیت حافظه فعال مؤثر است. لذا پیشنهاد می گردد، از این مهارت آسان وهزینه در اولیا با کمک م منازل در جهت ارتقاء و بهبود حافظه فعال استفاده گردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Poetry Therapy on Performance of Working Memory of Girl High School Students in Sarabeleh

چکیده [English]

the purpose of this study was to investigate the effect of poetry therapy on working memory performance of secondary school girl students . the research method was experimental . the statistical population of the second grade female high school girl 's junior high school students in 2009 - 2015 academic year , were randomly assigned to two experimental and control groups . for the experimental group , group counseling program was designed and performed for three sessions a week for one week . the control group attended daily group sessions without any special intervention . the main tool for data collection was memory capacity test . multivariate analysis of covariance was used to analyze the data . the results showed that the poetry therapy could increase the comprehension ability of students ( p < 0.001 ) . this means that the technique of poetry therapy is effective on working memory . according to this study , it can be said that reinforcement is effective in reinforcing active memory . therefore , it is suggested to use this simple skill to improve and improve working memory .

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words : dictionaries
  • working memory
  • phoneme