بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان میبد

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مربی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضرارزیـابی رابطـه رضـایت شـغلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان میبد در سال 1396 بوده است روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده های از نوع توصیفی و کمی می باشد جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس متوسط اول و دوم شهرستان میبد می باشند 60مدیر به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده اند برای بررسی رضایت شغلی،از پرسشنامه های 64گویه ای و9 مولفه و برای سنجش عملکرد از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 60 گویه و 11مولفه دارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نمره رضایت شغلی مدیران مدارس 75.81است. و میانگین عملکرد 87.44 است. و در زیر مولفه های رضایت شغلی کمترین رضایت را از مولفه حقوق داشتند. و در زیر مولفه های عملکرد، کمترین عملکرد را از مولفه برنامه ریزی داشتند براساس نتایج، رضایت شغلی می توانند عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر عملکرد شغلی مدیران مدارس تاثیر دارد و اگر به رضایت شغلی مدیران مدارس توجه شود باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد پس سازمان های موفق هستند که به رضایت شغلی کارکنان خود توجه شایانی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Job Satisfaction and Job Performance of First and Second High School Principals in Meybod

نویسندگان [English]

  • mahmood mirzade 1
  • Ahmad Abu Hamza 2
1 unversity tahran
2 Instructor, Social Sciences Department, Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the relationship between job satisfaction and performance of first and second high school principals in Meybod city in 1396. Method: This study was descriptive and quantitative in terms of purpose and data collection. 60 managers were selected by census sampling method. To evaluate job satisfaction, 64-item and 9-component questionnaires were used, and a researcher-made questionnaire containing 60 items and 11 components was used to measure performance. The results show that the mean score of job satisfaction of school principals is 75.81. And the average yield is 87.44. And below the job satisfaction components had the least satisfaction with the salary component. And under the components of performance, the least performance from the planning component. Based on the results, job satisfaction can affect managers' performance.The results showed that job satisfaction affects the job performance of school principals and if it is the job satisfaction of school principals it will increase their performance, so successful organizations are concerned with job satisfaction of their employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfaction
  • Performance
  • School Administrators
  • Meybod.school