دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1400، صفحه 1-90 
2. نقش فرسودگی والدینی در بدرفتاری با دانش‌آموزان ابتدایی در همه‌گیری کووید-19

صفحه 17-32

مهدی شمالی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ لیلا آریانپور