تعیین نقش خود شناسی انسجامی و رضایت از زندگی در پیش بینی خود دلسوزی کارکنان دانشگاه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 پیام نور

2 مدرس پیام نور- فرهنگی

3 آموزش و پرورش نصرت آباد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی و رضایت از زندگی در پیش بینی خود دلسوزی کارکنان دانشگاه پیام نور انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی 99- 98 بودند. از این بین 80 نفر به شیوه سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها خودشناسی انسجامی (واتسون و هارگیس، 2008)، رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) و خود دلسوزی (نف، 2003) بود. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. یافته ها نشان داد که خودشناسی انسجامی و رضایت از زندگی با خود دلسوزی، دارای همبستگی مثبت هستند. بعلاوه، در بین خود شناسی انسجامی، یکپارچه کردن تجارب گذشته و حال قویترین پیشبین خود دلسوزی است. از این رو لازم است در زمینه های خود دلسوزی و مهربانی افراد را به سمت خود شناسی و رضایت از زندگی سوق داد. از این رو لازم است در زمینه های خود دلسوزی و مهربانی افراد را به سمت خود شناسی و رضایت از زندگی سوق داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the role of cohesive self-knowledge and life satisfaction in predicting self-compassion of Payame Noor University staff

نویسندگان [English]

  • ahmad mirgol 1
  • saharar mohseni 2
  • jalal moradi 3
1 pnu
2 pnu
3 ----
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of cohesive self-knowledge and life satisfaction in predicting self-empathy of Payame Noor University staff. The population of this study was all university staff in the academic year of 1998-99. Of these, 80 were selected by census. Data collection tools were coherent self-knowledge (Watson and Hargis, 2008), life satisfaction (Dinner et al., 1985) and self-compassion (Nef, 2003). Data were analyzed using Pearson correlation and regression statistical methods. The findings show that cohesive self-awareness and self-satisfaction with self-compassion are positively correlated. Moreover, in the midst of cohesive self-knowledge, the integration of past and present experiences is the strongest proponent of self-compassion. Therefore, it is necessary to lead people to self-knowledge and life satisfaction in their fields of compassion and kindness.
Therefore, it is necessary to lead people to self-knowledge and life satisfaction in their fields of compassion and kindness. Keywords: Cohesive self-knowledge, life satisfaction, self-compassion, staff

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohesive self-knowledge
  • life satisfaction
  • Self-compassion
  • staff