واکاوی جایگاه پژوهش در برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی زبان شناسی همگانی / گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

2 دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان / پردیس نسیبه تهران/ واحد شهید باهنر تهران / رشته آموزش زبان عربی

چکیده

توسعه فرهنگ پژوهش، در نظام آموزش و پرورش از جایگاه والایی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. حال توجّه به امر پژوهش در دانشگاه فرهنگیان از اهمیتّی مضاعف برخوردار است؛ چرا که مهارت‌های پژوهشی منجر به توانمندسازی دانشجو‌معلّمان در حین تحصیل و در نهایت تدریس و حل مسائل آموزشی می‌شود. زبان و فرهنگ عربی به دلیل اشتراکات فراوان با زبان و فرهنگ فارسی و نیز اهمیّت دینی و مذهبی که در ایران دارد، همواره مورد توجّه پژوهشگران و زبانشناسان ایرانی بوده‌است؛ بنابراین این پژوهش قصد دارد جایگاه پژوهش در برنامه‌درسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان را واکاوی نماید. روش پژوهش حاضر، به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های تحلیل‌محتوای توصیفی و تحلیلی است. هدف این پژوهش، شرح کامل دروس پژوهش محور و نگاه دقیق و توجّه جدّی به جایگاه پژوهش در برنامه‌درسی رسمی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد که تنها 5% از برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان را دروس پژوهشی به خود اختصاص داده‌اند و رویکرد غالب در برنامه درسی این رشته رویکرد کیفی است. نتایج این مطالعه می‌تواند نیمرخی منسجم پیش‌روی برنامه‌ریزان درسی این رشته قرار دهد و به لحاظ اهمیّت موضوع، مسئولین امر را در جهت رفع نواقص، توجّه بیشتر به غنی‌تر شدن و کاربردی‌سازی برنامه‌درسی این رشته یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Importance of Research in the Arabic Language Curriculum of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Naser Abbasi 1
  • Atefeh Abdi lifkoei 2
1 PhD in General Linguistics. Research expert of the General Department of Education of Zanjan Province
2 Student-teacher of Farhangian University / Nasibeh Campus of Tehran / Shahid Bahonar Branch of Tehran / Arabic language teaching
چکیده [English]

The development of research culture is very important in the education system; in such a way that without conducting research, educational affairs will not have the necessary dynamism and vitality. Now, paying attention to research in Farhangian University is doubly important; because research skills lead to the empowerment of student-teachers during their studies and ultimately teaching and solving educational problems. The Arabic language and culture has always been of interest to Iranian scholars and linguists due to its many similarities with the Persian language and culture, as well as its religious significance in Iran. This research intends to investigate the importance of research in the Arabic language curriculum of Farhangian University. The method of the present research is descriptive and analytical content analysis in terms of data collection method. The purpose of this study is a complete description of research-oriented courses and a careful look and serious attention to status of research in the official curriculum of Arabic language teaching at Farhangian University. Findings showed that only 5% of the curriculum of Arabic language teaching at Farhangian University are research courses and the dominant approach in the curriculum of this field is a qualitative approach. The results of this study can provide a coherent profile for course planners and help the authorities eliminate the shortcomings, pay more attention to the enrichment and implementation of the curriculum of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language teaching
  • curriculum
  • Research
  • descriptive and analytical content analysis
  • Farhangian University