بررسی وضعیت مهارت‌های زندگی دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران شهر کرمانشاه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

اسلام اباد غرب- میدان فرهنگیان- ادب 13 منزل شخصی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مهارت‌های زندگی دانش‌‌آموزان در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش ترکیبی و شامل دو بخش کیفی و کمی است، بخش اول پژوهش،کیفی و روش آن توصیفی و شامل؛ تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا با رویکرد کاربردی است. جامعه تحلیلی شامل متون و منابع مرتبط با حوزه مهارت های زندگی در دسترس بود که در این بین20 منبع داخلی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از فهرست وارسی )چک لیست( مهارت های زندگی استفاده شده است و ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. در بخش دوم روش پژوهش کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و مدیران دوره ابتدایی مدارس دولتی در شهر کرمانشاه بود که از این بین 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای اطمینان از روایی صوری این پرسش نامه، چند تن از متخصصان علوم تربیتی آن را بررسی و پس از انجام برخی اصلاحات، مورد تایید قرار دادند. در ادامه روایی سازه پرسش نامه نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که براساس منابع مورد مطالعه برای مهارت های زندگی در سه بخش دانش(4 تم اصلی) در توانش(11تم اصلی) و نگرش(7تم اصلی) و در مجموع 69 مقوله به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد وضعیت موجود مهارت های زندگی در مقطع ابتدایی مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the life skills of elementary school students from the perspective of teachers and principals in Kermanshah.

نویسنده [English]

  • marzban ادیب منش
farhangian university
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the status of life skills of students in elementary school from the perspective of teachers and principals of Kermanshah. The research is combined and consists of two parts: qualitative and quantitative. The first part of the research is qualitative and its method is descriptive and includes; Document analysis as well as content analysis with a practical approach. The analytical community included texts and resources related to the field of life skills, among which 20 internal sources were identified and analyzed. To collect information, a checklist (life skills checklist) was used and measurement tools, a fish-taking form, and a content analysis checklist were developed by the researcher. In the second part, the research method was quantitative. There were public schools in Kermanshah from which 100 people were selected using multi-stage cluster sampling method.The data collection tool in this section was a researcher-made questionnaire.To ensure the face validity of this questionnaire, several Educational experts reviewed it and approved it after making some corrections, and then the validity of the questionnaire structure was reviewed and confirmed.The research results indicate that based on the studied sources for life skills in Three sections of knowledge (4 main themes) in ability (11 main themes) and attitude (7 main themes) and a total of 69 categories were obtained.The results also showed that the current situation of life skills in primary school is not appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: elementary school
  • life skills
  • Students