نقش فرسودگی والدینی در بدرفتاری با دانش‌آموزان ابتدایی در همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد اردکان، یزد، ایران.

2 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد میبد، یرد، ایران.

3 مترجم زبان انگلیسی، آموزش و پرورش اردکان، یزد، ایران.

چکیده

کوویدـ19 یکی از بیماری‌هایی است که در سرتاسر دنیا از جمله ایران گسترش یافته و باعث تغییرات قابل توجهی در همه جوانب زندگی روزمره شده است. این تغییرات، والدین را بیشتر در معرض خطر فرسودگی والدینی و بدرفتاری با فرزندان قرار می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بازبینی مفهوم کلی فرسودگی والدینی و بحث بر روی آن در زمینه همه‌گیری فعلی کوویدـ19 است و تمرکز آن مخصوصا روی اثرات آن بر کودک آزاری در خصوص دانش‌آموزان ابتدایی است. روش پژوهش حاضر مروری و جامعه آماری آن شامل کلیه مقالاتی بود که در زمینه فرسودگی والدینی، دانش‌آموزان، بدرفتاری با فرزندان و کووید-19 بوده و در عین حال از ویژگی‌های پژوهشی مناسب مانند روایی و پایایی معین و مناسب، روش نمونه‌گیری و جامعه آماری مطلوب، فرضیه‌ها و سئوالات متناسب با موضوع برخوردار بودند. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد کوویدـ19 می‌تواند فرسودگی والدینی را تشدید کند، احتمال کودک آزاری و غفلت والدینی که فرسودگی والدینی را تجربه کرده‌اند بیشتر است و این مساله می‌تواند کودکان را در معرض خطرات زیان آور کوتاه مدت و بلندمدت قرار دهد. بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود والدین در معرض آموزش‌هایی قرار گیرند که از میزان فرسودگی والدینی کاسته و در نتیجه به کاهش بدرفتاری با فرزندان در همه‌گیری کووید-19 بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Parental Burnout in Child Maltreatment in During Pandemic of Covid-19

نویسندگان [English]

  • mehdi shomaliahmadabadi 1
  • atefe barkhordariahmadabadi 2
  • leyla aryanpoor 3
1 Department of Psychology, Payame Noor University
2 . Bachelor of Psychology, Payame Noor University, Meybod Branch, Yard, Iran.
3 English translator, Ardakan Education, Yazd, Iran
چکیده [English]

Covid-19 is one of the diseases that has spread all over the world, including Iran, and has caused significant changes in all aspects of daily life. These changes put parents at greater risk for parental burnout and child abuse. The purpose of this study is to review the general concept of parental burnout and discuss it in the context of the current Covid-19 epidemic, focusing specifically on its effects on child abuse. The method of the present study was reviewed and its statistical population included all articles on parental burnout, child abuse and Covid-19. And had relevant questions. from the study showed that Covid-19 can exacerbate parental burnout, increase the likelihood of child abuse and neglect of parents who have experienced parental burnout, and this can expose children to harmful short-term and long-term risks. Based on the research findings, it is suggested that parents be exposed to training that reduces the rate of parental burnout and thus reduces child abuse in the Covid-19 epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Burnout
  • Child Maltreatment
  • COVID-19