دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 1-85 

شناسنامه علمی شماره

7. جلد انگلیسی

صفحه 54-59