دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-70 

علمی تخصصی

سبک زندگی اسلامی در اشعار مولوی

صفحه 20-26

مهرداد روشن زاده؛ سید محمد هاشمی فرد