دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، دی 1399، صفحه 1-129 
تحلیل محتوای دعای کمیل بر اساس ساحت‏ های شش ‏‏گانه‏ تربیت

صفحه 73-90

علی شیروانی شیری؛ فاطمه حیدری؛ سیده حانیه حسینی