کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
سنت تبدیل نعمت به نقمت از منظر المیزان

دوره 5، شماره 16، آبان 1398، صفحه 1-11

محمد تقی مبشری


بررسی و نقد‌ دیدگاه مفسران درتفسیر المیزان با رویکردی بر قاعده‌ی سیاق

دوره 4، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 59-73

امان اله ناصری کریموند؛ مینا شمخی؛ فاطمه مرادی کهنکی