آثار تربیتی سنت استدراج از منظر تفسیر المیزان و المنار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

سنت‌های الهی همان قوانینی هستند که خدای متعال در جهت تدبیر جهان هستی، به مرحله اجرا گذاشته است. یکی از این سنت‌ها، سنت استدراج است. استدراج به معنای سقوط تدریجی و مرحله به مرحله و نزدیک شدن به عذاب بصورت غیر محسوس است. این مقاله به تبیین دیدگاه دو مفسری که روش تفسیر قرآن به قرآن را به عنوان سبک تفسیری خود انتخاب نموده‌اند پرداخته است. تفسیر المیزان به عنوان نماینده تفکر شیعی و تفسیر المنار به عنوان نماینده تفکر اهل سنت. مقایسه نظرات این دو مفسر، علاوه بر فهم‌پذیری بهتر این سنت و درک بهتر آثار تربیتی آن، قدرت نقد و ارزیابی بین دو دیدگاه را فراهم می‌نماید. یافته‌های این تحقیق که به روش توصیفی _ تحلیلی مبتنی بر ابزار کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است، حاکی از آنست که دو مفسر علی‌رغم اشتراک نظر در خصوص مرحله پیش از اجرای سنت استدراج، در بحث گشایش درهای مواهب دنیا و شروع اجرای سنت استدراج، دیدگاه متفاوتی دارند. به دیده علامه، این گشایش نعمت‌ها، عذاب است؛ ولی رشیدرضا آن را آزمایشی از سوی خدا می‌داند. به نظر نویسنده با توجه به واژه "نسوا" در آیه، دیدگاه علامه طباطبایی با آیات قرآن سازگار است و نظر رشیدرضا با توجه به قرینه یاد شده، صحیح نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The educational effects of the step-by-step descent tradition according to the Al-Mizan and Al-Menar interpretations

نویسنده [English]

  • mohammad tahgi mobasheri
عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
چکیده [English]

The divine traditions are the laws that the almighty God has implemented in order to plan the universe. One of these traditions is the tradition of step-by-step descent. This tradition means a gradual fall and imperceptible approaching to the torment. This article explains the views of two interpreters who have chosen the method of interpreting the Qur'an to the Qur'an as their interpretive style. Al-Mizan and Al-Menar interpretations are thought representatives of Shia’e and Sunnite, respectively. Comparing the views of these two interpreters, in addition to a better understanding of this tradition and its training effects, provides the power of critique and evaluation between these two perspectives. This study is conducted through a descriptive-analytical method based on library tools and its findings indicate that despite of the same views of two interpreters about the previous stage of the implementation of the step-by-step descent tradition, they have different views in the giving blessings topic and the start of the step-by-step descent tradition. According to Allameh’s view, these blessings are a kind of torment; but Rashid Reza considers them as God‘s tests. According to the word "forgetting" in the verse, Allameh Tabatabai's view is consistent with the verses of Qur'an and Rashid Reza's view is not correct according to the above-mentioned analogy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • step-by-step descent
  • Allameh Tabatabai
  • Rashid Reza