نویسنده = طیبه ابراهیمی
تعداد مقالات: 7
1. معناشناسی فجور در قرآن

دوره 5، شماره 16، پاییز 1398، صفحه 41-58

طیبه ابراهیمی؛ فاطمه نامدار


3. اصول تعلیم بر پایۀ آیات و روایات

دوره 4، شماره 12، پاییز 1397، صفحه 13-30

طیبه ابراهیمی؛ محمد رضا شاهرودی؛ حلیمه خاتون صادقپور


4. تاثیر عدالت اجتماعی بر نظام تربیتی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 37-55

طیبه ابراهیمی؛ زهره مرادی


6. موانع تحقق فرح(شادی) ممدوح از منظر آیات و روایات

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 71-87

طیبه ابراهیمی؛ معصومه اسدپور


7. راهکارهای توسعه فرهنگ خیر ماندگار

دوره 3، شماره 6، بهار 1396، صفحه 48-61

طیبه ابراهیمی