جایگاه آموزش مدیران و تاثیر آن در تحول دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دکترای تخصصی حقوق بین الملل ، مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پردیس نسیبه ، پردیس شهید با هنر.

چکیده

در حال حاضر آموزش گرایش های مختلف رشته مدیریت در سطح دانشگاه های جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و هدف این آموزش ها تربیت مدیرانی است که با نگاهی علمی به اداره زیرمجموعه ای تحت مدیریت خود می پردازند. در سال های اخیر در ایران نیز نگاه علمی به مقوله مدیریت و آموزش مدیران لایق، در دستور کار مدیران ارشد کشور قرار گرفته است. حال این پرسش مطرح است که آیا  مجموعه ای که در نظر دارد معلمان آینده کشور را آموزش دهد و در نهایت منابع انسانی کشور را تأمین کند، می تواند بدون وجود مدیران آشنا به علم مدیریت، به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد؟ آیا می توان بدون ایجاد تحول در نحوه نگاه مدیران نسبت به مسولیتی که برعهده گرفته اند و بدون تجهیز آنان به دانش جدیدترین  شیوه های مدیریت، انتظار داشت در مجموعه تحت مدیریت آنان تحولی ایجاد شود؟ مقاله حاضر بر آن است تا «جایگاه آموزش مدیران و تاثیر آن درتحول دانشگاه فرهنگیان» مورد بررسی قرار دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد، که براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه ای نقش کلیدی و مهمی ایفا می کند؛ از این رو برای ایجاد تحول در دانشگاه فرهنگیان و در نهایت آموزش معلمان خلاق و توانمند، ناگزیر باید بر آموزش همه جانبه مدیران این دانشگاه در سطوح مختلف، سرمایه گذاری شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• Training managers and its impact on the evolution of Farhangian University

نویسنده [English]

  • tayyebeh ebrahimi
دکترای تخصصی حقوق بین الملل ، مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پردیس نسیبه ، پردیس شهید با هنر.
چکیده [English]

 
Abstract
 
This article investigates the bilingualism, mother tongue education and its role in the educational system including the bilingual environments. It also takes into consideration the brief definition of bilingualism and bilingual education programs. The paper also summarizes a number of studies conducted in Iran and the world regarding the impact of bilingual education and the importance of their native language. Language and education policy and planning of Iran are briefly reviewed and evaluated in the current study. Much study is devoted to investigate the bilingual education system and the educational system as well as the implementation of the education system in countries such as Sweden and Switzerland. The content of this article examines the importance of bilingual teaching in the native language. The need to teach the native language was investigated by three prospects. In The scientific approach, conditions necessary for Bilinguals to benefit from the positive effects was investigated (e.g. cognitive control, creativity and problem solving) . The second approach is related to the responsibility of policy makers of cultural language in ecology-based and identity matters. Political approach refers to the close relationship between language and politics, language and educational justice by examining the two papers’ international challenges and external “and" internal challenges. It also underlines the need to review the policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Bilingualism
  • Identity
  • Teaching Bilingual Education
  • the Consequences of Bilingualism
  • Native language