اصول تعلیم بر پایۀ آیات و روایات

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 مدیر گروه

2 دانشیار

3 دبیر

چکیده

تعلیم و تعلم و مطالب مرتبط با علم به عنوان نوری به سوی یقین که خداوند بر دل های آنان که خود خواسته، افکنده و برترین ملاک ارزش گذاری دینی در قرآن کریم و روایات است. با توجه به اهمیتی که در آموزه های قرآنی و روایی نسبت به مسألۀ تعلیم و تعلم مشاهده می شود، پرداختن به اصول تعلم و نیز تعلیم آن امری ضروریست. گفتار پیش رو، درون رشته ای است و در حل آن از روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استناد به قرآن کریم و تفاسیر آن، کتب روایی، لغوی و متون اسلامی معتبر استفاده شده است. بر این پایه، نظر به اینکه خداوند، اولین معلم انسان و نیز به دلیل این که یکی از شئون پیامبران در مقام خلافت الهی، تعلیم انسان در جهت هدایت و تأمین سعادت ابدی اوست، در این پژوهش بیشتر به آیات و روایاتی پرداخته شده است که ویژگی های پیامبران و برگزیدگان الهی را به عنوان برترین الگوهای تعلیم و تعلم، مورد توجه خاص قرارداده تا بر اساس آن و آنچه در کتب علوم تعلیم و تربیت معاصر با نگاه دینی ذکر شده، اصول تعلیم و تعلم صحیح با توجه به کاربرد آن در عصر حاضر استخراج شود. اصولی که در آیات و روایات در امر تعلیم مورد تأکید قرار گرفته است، گرچه برخی از آن ها باید مورد توجه بیشتری از سوی معلمان قرارگیرد، اصولی چون: مقدم داشتن تزکیه بر تعلیم، اصل فردیت، اصل اجتماع، تسهیل و تیسیر، احتیاج متعلم به محبت و نیز اعتدال.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of teaching based on verses and traditions

نویسندگان [English]

  • Tayyebe Ebrahimi 1
  • Mohammad Reza Shahroudi 2
  • Halima Khatun Sadeghpour 3
2 Associate Professor
3 Associate Professorteacher
چکیده [English]

Teaching and learning and scientific issues, in general, have been regarded as a light descended from God unto his trainees’ hearts and the utmost criterion of valuation in Quran and Hadith. Considering the high importance given to teaching and learning in Quranic and Hadith teachings, it seems essential to pay attention to this issue. This text is intra-disciplinary and we have used library research method and data analysis with reference to holy Quran and its interpretations, narrative and lexical books and Islamic texts. Based on this, since God is the first human’s trainer and one of the tasks of prophets as God’s surrogate is to teach human for his guidance and eternal happiness, in this research, we have focused on the verses and narratives about traits of the prophets and the distinguished as the best models of teaching and learning so that we can obtain proper teaching and learning principles based on educational contemporary books with a religious perspective. Principles emphasized in religious verses and narratives about training should be taken more seriously by teachers; principles like prioritizing self-discipline overtraining the discipline of individuality, the discipline of a community, the discipline of facilitation and simplification, and the trainee’s need for gentleness and moderation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles
  • Teaching
  • learning