پویش در آموزش علوم انسانی (HUMAN) - واژه نامه اختصاصی