دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 1-100 
صورخیال در اندیشه های شعری محتشم کاشانی

صفحه 75-100

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی یزدلی