نویسنده = امان اله ناصری کریم وند
کنکاشی در حقیقت بیت المعمور با رویکردی بر تحلیل روایات

دوره 6، شماره 19، تیر 1399، صفحه 39-49

امان اله ناصری کریموند؛ مهدی اکبرنژاد؛ مینا شمخی


بررسی و نقد‌ دیدگاه مفسران درتفسیر المیزان با رویکردی بر قاعده‌ی سیاق

دوره 4، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 59-73

امان اله ناصری کریموند؛ مینا شمخی؛ فاطمه مرادی کهنکی


ویژگی ها و شرایط عمومی و اخلاقی مدیران جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 12، آبان 1397، صفحه 48-65

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری؛ فاطمه مرادی کهنکی