اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی بلاغی

زبان وادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان

balaghi43gmail.com
02155955551

سردبیر

دکتر محمدرضا پاشایی

زبان وادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان

pashaei.rezayahoo.com
02155955552

اعضای هیات تحریریه

دکتر تیمورمالمیر

زبان وادبیات فارسی استاد تمام - عضوهیات علمی دانشگاه تهران

timoormalmirgmail.co

دکتر امید مجد

زبان وادبیات فارسی استاد تمام - عضوهیات علمی دانشگاه تهران

majdomidut.ac.ir

دکتر هادی دهقانی یزدلی

زبان وادبیات فارسی استادیار - عضوهیات علمی پردیس شهید مفتح شهرری

asemanekavirgmail.com

دکتر علی اکبرکمالی نهاد

زبان وادبیات فارسی استادیار - عضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

alikamali_1386yahoo.com

صفحه آرا

دکتر هدایت الله تقی زاده

عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان صفحه آرا

drtaghizadehyahoo.com