ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش با توجه به شیوع کرونا

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به شیوع کرونا است. در مقاله حاضر سعی بر آن شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و استناد به منابع معتبر داخلی و خارجی ضمن اشاره به اهمیت ایجاد تحول در سیستم آموزشی کشور، بر فرصت ایجاد شده توسط ویروس کرونا جهت تسریع در این فرآیند تاکید شود، چرا که امروزه به روز رسانی و تغییر نگرش اساسی در تمامی بخش های سیستم آموزشی ضرورتی جدی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه به تجربه بسیار ارزشمندی که کادر آموزشی کشور در دوران همه گیری ویروس کرونا به دست آورد، فناوری های نوین آموزشی می توانند کلید اصلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش باشند این فناوری ها که تاکنون جایگاه ویژه ای در آموزش نداشتند امروزه تبدیل به رکن اصلی برگزاری کلاس درس شده اند این موضوع باعث شده است تا سیستم آموزشی تطابق بهتری با نیاز فراگیران پیدا کند و از این امکانات آموزشی جهت مقابله با چالش های احتمالی آینده بهره بگیرد. همچنین به نظر می رسد می توانیم با استفاده از راهکارهایی که توسط کشور های پیشرو در این زمینه برای تداوم آموزش در دوران همه گیری ویروس کرونا به کار گرفته شده گام مهمی در راستای ایجاد تحول در سیستم آموزشی کشور برداریم.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش با توجه به شیوع کرونا

چکیده [English]

هدف اصلی این پژوهش بررسی ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به شیوع کرونا است. در مقاله حاضر سعی بر آن شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و استناد به منابع معتبر داخلی و خارجی ضمن اشاره به اهمیت ایجاد تحول در سیستم آموزشی کشور، بر فرصت ایجاد شده توسط ویروس کرونا جهت تسریع در این فرآیند تاکید شود، چرا که امروزه به روز رسانی و تغییر نگرش اساسی در تمامی بخش های سیستم آموزشی ضرورتی جدی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه به تجربه بسیار ارزشمندی که کادر آموزشی کشور در دوران همه گیری ویروس کرونا به دست آورد، فناوری های نوین آموزشی می توانند کلید اصلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش باشند این فناوری ها که تاکنون جایگاه ویژه ای در آموزش نداشتند امروزه تبدیل به رکن اصلی برگزاری کلاس درس شده اند این موضوع باعث شده است تا سیستم آموزشی تطابق بهتری با نیاز فراگیران پیدا کند و از این امکانات آموزشی جهت مقابله با چالش های احتمالی آینده بهره بگیرد. همچنین به نظر می رسد می توانیم با استفاده از راهکارهایی که توسط کشور های پیشرو در این زمینه برای تداوم آموزش در دوران همه گیری ویروس کرونا به کار گرفته شده گام مهمی در راستای ایجاد تحول در سیستم آموزشی کشور برداریم.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • تحول
  • آموزش و پرورش
  • کرونا
  • سیستم آموزشی
  • فناوری