بررسی کاربردهای بیومتریک در مدرسه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف، شناسایی کاربردهای بیومتریک در مدرسه اجرا شده است. پژوهش، از نوع کیفی و روش مورد استفاده کتابخانه ای است؛ از این رو محقق به مطالعه ی منابع دسته اول 10 سال اخیر پرداخته و از فیش برداری برای اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده کرده است و سپس با جداول، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است. از لحاظ روایی سوال های مورد استفاده در این پژوهش همان مفهومی که پژوهشگر از کابردهای بیومتریک در مدرسه مدنظر داشته است را سنجیده و برای تعیین پایایی این تحقیق از مثلث بندی داده ها استفاده کرده است. یافته های تحقیق نشان داد، که از فناوری بیومتریک، با تایید دانش آموز و دریافت رضایت نامه کتبی از یکی از والدین، می توان در مدرسه، درزمینه ی حضوروغیاب دانش آموزان و بررسی هویت فراگیران در ارزیابی الکترونیکی استفاده کرد، تا دقت و امنیت را در مدارس افزایش داد و از تقلب ها، قلدری ها، شناسایی دانش آموزان بی بضاعت توسط دیگر دانش آموزان و خطاها در هنگام استخراج و گردآوری داده های دانش آموزان کاست؛ از این رو برای این که سطح استاندارد زندگی افراد به خصوص فراگیران با افزایش روبه رو شود، سیستم آموزشی نیازمنداین فناوری است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که آینده ی پیش رو با توجه به مزایای مثبت این تکنولوژی، قطعاً یک آینده ی بیومتریک پسند خواهد بود؛ چرا که این امر به احراز هویت فراگیران کمک می‌کند و ناهنجاری های احراز هویت کاربر را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the applications of biometrics in school

نویسنده [English]

  • Fatemeh zabihi
Graduated in Educational Sciences, majoring in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of identifying the applications of biometrics in school. The research is of a qualitative type and the method used is a library; Therefore, the researcher has studied the first category sources of the last 10 years and has used the data collection for the collected information and then analyzed the data with tables. In terms of validity, the questions used in this research have measured the same concept that the researcher had in mind regarding the use of biometrics in school, and he used data triangulation to determine the reliability of this research. The findings of the research showed that biometric technology can be used in school, with the student's approval and a written consent form from one of the parents, in the field of students' attendance and checking the identity of learners in electronic assessment, to ensure accuracy and security in schools increased and from frauds, bullying, identification of needy students by other students and errors when extracting and collecting the data of caste students; Therefore, in order for the standard of living of people, especially learners, to face an increase, the educational system needs this technology; Therefore, it can be concluded that the upcoming future will definitely be a biometric-friendly future due to the positive benefits of this technology; Because this helps the authentication of learners and reduces the anomalies of user authentication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biometrics
  • education
  • school
  • students
  • technology