واکاوی و تبیین مولفه‌های تربیت اخلاقی در کتاب هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم ابتدایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

2 گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در آموزش و پرورش که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، تربیت اخلاقی است؛ برای اینکه آموزش و پرورش نقش مهمی در تربیت اخلاق‌مدار در دوران کودکی و بعد از آن ایفا می‌کند و باعث رشد شخصیت دانش‌آموزان، نگرش و آگاهی آنان می‌شود. هدف این پژوهش، واکاوی و تبیین مولفه‌های تربیت اخلاقی در کتاب هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم ابتدایی بود. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا و از روش «آنتروپی‌ شانون» برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتاب درسی هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم ابتدایی بود؛ که باتوجه به ماهیت موضوع، همه‌ی دروس کتاب درسی هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم ابتدایی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جهت اعتبار بخشی به دقت و صحت داده‌ها از روش خود بازبینی محقق استفاده شد. هم‌چنین با بررسی یافته‌های اولیه پژوهش توسط اساتید علوم تربیتی، اعتبار یافته‌های نهایی تایید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتاب هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه دین‌داری (361/0) و کمترین آن‌ها مربوط به مولفه‌ تفکر و تعقل (0) بود. باتوجه به‌ یافته‌های پژوهش در محتوای این کتاب، به برخی از مولفه‌های تربیت اخلاقی کمتر توجه شده است. توجه به مولفه‌های اخلاقی و آموزش آن به دانش‌آموزان دوره ابتدایی، می‌تواند نگرش‌ها، عادت‌ها و رفتارهای مناسبی را در آنان ایجاد نماید و ارزش‌های اخلاقی و معنویت را در وجودشان نهادینه سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring and Clarifying the Components of Moral Education in the Fourth-Grade Textbook "Gifts from Heaven"

نویسندگان [English]

  • Amin Golshan 1
  • Mohammad Azimi 2
1 Bachelor's student, Department of Elementary Education, Farhangian University, Ardabil, Iran
2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, P.O. BOX 14665-889, Tehran, Iran
چکیده [English]

Moral education is of paramount importance in the field of education and warrants serious consideration. It plays a pivotal role in cultivating ethical values in children, contributing to their personal development, attitudes, and awareness. This research aims to delve into and elucidate the components of moral education within the context of the fourth-grade textbook, "Gifts from Heaven." The content analysis method, employing Shannon's entropy, was employed for data analysis. This study encompassed the entire content of the fourth-grade textbook, "Gifts from Heaven," as the research sample, considering the nature of the subject matter. To ensure data precision and dependability, the self-review method was rigorously employed. Additionally, the research findings underwent validation by experts in the field of educational sciences. The research findings revealed that the religiosity component held the highest importance coefficient in the fourth-grade textbook, "Gifts from Heaven" (3.61), whereas the critical thinking component displayed the lowest significance (0). These findings underscore the need for greater attention to certain moral education components within this textbook. Highlighting moral elements and imparting moral education to elementary school students can foster desirable attitudes, ethical values, and spirituality, thereby nurturing well-rounded individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Education
  • Gifts from Heaven
  • Fourth Grade
  • Shannon's Entropy