واکاوی ابعاد ماهیت اجتماعی فرایند خود زیستی دینی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد ماهیت اجتماعی فرایند خود زیستی دینی دانش آموزان در برنامه درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا از نوع استقرایی بود. جامعه پژوهش کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با توجه به ماهیت موضوع تمامی دروس 17 گانه به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت اعتباربخشی به دقت و صحت داده‌ها از روش خودبازبینی محقق و توصیف غنی داده ها و برای پایایی داده‌ها از بررسی همزمان استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از فهرست وارسی و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شد. یافته‌های این تحقیق 5 مضمون اصلی 16 مضمون فرعی و 107مفهوم اولیه را در بر ‌‌‌می‌گیرد که این شاخصه‌ها شامل نوع دوستی(تعامل‌گرایی، فردیت ستیزی، انسان‌شناسی)، مدنیت قانونی(تعهدگرایی، احکام شناسی، هویت پذیری اجتماعی)، جامعه شناسی دینی(رویکرد فرهنگی، فلسفه اجتماعی، تاریخ‌گرایی، سیاست‌ورزی دینی)، خودباروی اجتماعی(وحدت‌گرایی، تکامل‌ گرایی، نگرش عملکردی)، بازآفرینی اجتماعی(اصلاح گرایی، تفکرگرایی، مرجعیت پذیری) می شود. نتایج نشان می‌دهد که به دلیل ماهیت تدریجی آموزش مهارت های اجتماعی و فرایند توجیه پذیری دینی آن، فرصت های یادگیری متنوعی در راستای شبیه‌سازی اجرای این قابلیت ها فراهم آورد و دانش‌آموزان را نسبت به منطق به کارگیری این نوع رفتارها آگاه سازد تا به موقعیت شناسی کیفیت استفاده از این عملکردهای اجتماعی دین محور دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the dimensions of the social nature of the process of religious self-life in the curriculum of the hedyehhaie aseman

نویسندگان [English]

  • Rezvan Seyyed Rezaei 1
  • reza masouminejad 2
1 Bachelor student of primary education at Farhangian University
2 Lecturer at Farhangian University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of Analyzing the dimensions of the social nature of the religious self-life process of students in the curriculum of the hedyehhaie aseman in the elementary school. The qualitative research approach was inductive content analysis. The research community was the book hedyehhaie aseman in the sixth grade of elementary school in the academic year of 1401-1402, and according to the nature of the subject, all 17 subjects were selected as samples. In order to validate the accuracy and correctness of the data, the researcher's self-review method and the rich description of the data have been used, and for the reliability of the data, simultaneous review has been used. A checklist was used to collect data, and a content analysis method was used to analyze the data.The findings of this research include 5 main themes, 16 sub-themes and 107primary concepts, which include altruism (interactionism, anti-individualism, anthropology), legal civility (obligationism, jurisprudence, social identifiability), religious sociology (approach cultural, social philosophy, historicism, religious politics), social self-reliance (unitarianism, evolutionism, functional attitude), social recreation (reformism, contemplativeism, referentialism). The results show that due to the gradual nature of education social skills and the process of its religious justification, it provides various learning opportunities in the direction of simulating the implementation of these capabilities and makes students aware of the logic of using these types of behaviors in order to achieve the situational quality of the use of these religion-oriented social functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociability
  • religious self-life
  • curriculum
  • hedyehhaie aseman