تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی سوم و چهارم ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مؤلفه‌های تربیت شهروندی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

2 گروه آموزش ابتدایی، فرهنگیان، اردبیل، ایران

چکیده

توجه به تربیت شهروندی در دانش‌آموزان، بسیار حائظ اهمیت است و یک برنامه کامل و جامع، در این زمینه، مورد نیاز است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان توجه، به موضوع تربیت شهروندی، در کتب مطالعات اجتماعی پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی، اجرا شد. این پژوهش، توصیفی_تحلیلی بوده و با روش آنتروپی شانون است. جامعه‌آماری، کتب مطالعات اجتماعی پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی، در سال تحصیلی 1401_1402، بود. نمونه‌ آماری نیز، برابر با جامعه ‌آماری، در نظر گرفته شد. همچنین، با استفاده از فهرست وارسی از ابعاد تربیت شهروندی، با 3بعد و 28مؤلفه، داده‌ها، جمع‌آوری شدند. نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون، نشان داد، که از بررسی کتب مطالعات اجتماعی پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی، از مجموع 118واحد شمارش‌شده، بعد دانش ویژه شهروندی با 48مورد، بیشترین و بعد مهارت ویژه شهروندی با 33مورد، کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. بیشترین ضریب اهمیت نیز با مقدار(338 / .)، مربوط به بعد دانش ویژه شهروندی و کمترین ضریب اهمیت با مقدار (324 / .) مربوط به بعد نگرش ویژه شهروندی بود. نتایج نشان داد، که میزان توجه به ابعاد و مؤلفه‌های تربیت شهروندی، در این کتب، متفاوت است و به بعضی ابعاد، کم توجه شده است. همچنین به صورت متعادل و متوازن به ابعاد و مؤلفه‌ها اشاره نشده است. در نهایت نیز، به جهت بهبود وضع کتب مطالعات اجتماعی سوم و چهارم ابتدایی از حیث توجه به تربیت شهروندی، پیشنهاداتی بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the content of third and fourth grade social studies books from the perspective of paying attention to the dimensions and components of citizenship education

نویسندگان [English]

  • morteza golshani gehraz 1
  • Abdul Hossein Heydari 2
1 Elementary Education Department, Farhangian, Ardabil, Iran
2 Elementary Education Department, Farhangian, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of investigating the level of attention paid to the issue of citizenship education in the social studies books of the third and fourth grades of elementary school. This research is descriptive-analytical and uses the Shannon entropy method. Sociostatistics was the social studies textbooks of the third and fourth grades of elementary school in the academic year of 1401-1402. The statistical sample was considered equal to the statistical population. Also, data were collected using a checklist of dimensions of citizenship education, with 3 dimensions and 28 components. The results of Shannon's entropy content analysis showed that, from the review of social studies books of the third and fourth grades, out of a total of 118 units counted, the dimension of special citizenship knowledge with 48 items was the most and the dimension of special citizenship skills with 33 items was the least frequent. The highest coefficient of importance with the value (.338) was related to the special knowledge dimension of citizenship and the lowest coefficient of importance with the value (.324) was related to the dimension of special citizenship attitude. The results showed that the amount of attention paid to the dimensions and components of citizenship education in these books is different, and some dimensions have been given little attention. Also, dimensions and components are not mentioned in a balanced way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social studies
  • citizenship
  • citizenship education
  • third grade
  • fourth grade